مزایا و معایب موتور BLDC


مزایا:

1- عدم استفاده از جاروبک برای کموتاسیون
استهلاک جاروبک ها در حین استفاده از موتور تعمیر و نگهداری را ضروری می سازد و با حذف آنها در موتور BLDC نیازی به بازبینی، نگهداری و صرف هزینه نیست. از طرف دیگر، به دلیل عدم وجود تلفات ناشی از جاروبک ها نه تنها بازده افزایش می یابد بلکه امکان دستیابی به سرعتهای بیش از 100000rpm نیز فراهم می شود. باید خاطر نشان کرد که عامل اصلی که باعث می شود نتوان سرعت موتورهای DC را افزایش داد وجود جاروبک در این موتورها است. وجود جاروبک باعث تولید امواج و تداخل فرکانس رادیویی می شود که در موتور BLDC این مشکل وجود نداشته و قابلیت استفاده در صنایع حساس چون صنایع هوایی و هوافضا را دارد.
2- استفاده از آهنربای دائم به جای سیم پیچی روتور
با حذف سیم پیچ از روتور تلفات مسی سیم پیچ روتـور دیگـر وجـود نـدارد درنتیجـه بـازده افزایش می-یابد. در این حالت چون دیگر نیازی به انتقال حرارت سیم پیچ روتور به خـارج نیسـت و فقط سیم پیچ استاتور وجود دارد می توان حجم را کاهش داد درنتیجه چگالی گشـتاور در ایـن نـوع موتور از بقیه موتورها بیشتر است. استفاده از آهنربا بـه جـای سـیم پـیچ باعـث کـاهش وزن روتـور می شود و با کاهش اینرسی روتور، کنترل پذیری موتور بیشتر خواهد شد.
3- استفاده از فیدبک موقعیت محور به منظور کنترل
این طراحی سبب ایجاد مشخصه گشتاور سـرعت خطـی شـده کـه امکـان کنتـرل آسـانتر در محدوده وسیع سرعت و گشتاور را فراهم می آورد، از طرفی امکان دستیابی به گشتاورهای زیـاد چـه در لحظه راه اندازی و سرعت های کم و چه در سرعت های زیاد را ممکن می سازد.


معایب

باید توجه داشت که در کنار مزایای بالا، این موتورها معایبی هم دارد. اولین اشکال موتورهای BLDC قیمـت آنهاسـت. با اینکه وجود آهنربای دائم در موتور سب افزایش قیمت موتور نسبت به سایر موتورهـا می-شـود، در اغلب مواقع این قیمت بیشتر برای موتورهای BLDC به علت نیاز به درایو الکترونیکـی اسـت. بـرای کاربردهای تک سرعت، احتمال دارد این هزینه افزایش قیمت با وجود مزیت هـای دیگـر ایـن موتـور توجیه پذیر نباشد.

درحالیکه اگر در کاربری هایی نیاز به سرعت متغیر و یا کنترل موقعیت است (که در هر صورت نیاز به مدارات الکترونیکی احساس می شود) آنگاه موتورهای BLDC علاوه بر اینکه مزایای فوق را دارند نسبت به سـایر موتورها چندان هم گران نیستند.
در جدول زیر مقایسه ای بین موتورهای القایی، DC جاروبـک دار و BLDC آورده شده است: